Handel:

Udskriv denne side     GS Elektronik & Data
Salgs- og Leveringsbetingelser

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt mellem GS Elektronik & Data, Godsbanegade 4, 7330 Brande og køber.
 1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse
  Når intet andet er angivet, er et tilbud kun bindende for GS Elektronik & Data, såfremt det accepteres pr. omgående post inden 8 dage fra datostemplet på GS Elektronik & Datas tilbud.
  Såfremt ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning, eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 8 dage meddele dette til GS Elektronik & Data.
  I modsat fald gælder alene GS Elektronik & Datas ordrebekræftelse.

 2. Forbehold vedrørende varer som ikke er på lager
  Når intet andet er angivet, er et tilbud fra GS Elektronik & Data vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende vare, og ethvert tilbud er afgivet med forbehold for ændrede bestemmelser for ind- eller udførsel af varer. Såfremt disse forbehold aktualiseres, er GS Elektronik & Data berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at dette berettiger tilbudsmodtageren til at rejse krav af nogen art.
  Det om tilbuddet anførte gælder tilsvarende om ordrer accepteret af GS Elektronik & Data .

 3. Konfiguration
  På anmodning kan GS Elektronik & Data tilbyde køber konfigurationsydelser i overensstemmelse med gældende priser og producents retningslinier. Konfigurationsydelser, som udføres efter købers anvisninger eller specifikationer, og som ikke er i overensstemmelse med producents retningslinier, udføres alene på købers ansvar. GS Elektronik & Data giver ikke nogen separat garanti for konfigurerede produkter, og tilbyder således kun den garanti, som producent yder på det oprindelige produkt. For visse installationer af softwareprogrammer vil det være nødvendigt at kende detaljer om slutbrugeren for at kunne overholde licenser.

 4. Risikoens overgang
  Varerne leveres ab GS Elektronik & Datas lager. Risikoen for varerne overgår ved købers modtagelse af varerne. Ved transport med GS Elektronik & Datas fragtfører overgår risikoen for varerne ved købers modtagelse på bestemmelsesstedet, da GS Elektronik & Data sørger for forsikring af transporten. Ved købers afhentning af varerne på GS Elektronik & Datas lager, eller ved transport med købers egen fragtfører, sker risikoens overgang ved modtagelsen af varerne på GS Elektronik & Datas lager.

 5. Leveringstid og forsinkelse
  Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt.
  GS Elektronik & Data er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som GS Elektronik & Data ikke er herre over, jfr. nedenfor om force majeure. Med forbehold af forannævnte er køber i tilfælde af væsentlig overskridelse af den angivne, respektive specificerede, leveringstermin berettiget til at hæve købet, men forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, uanset årsagen, herunder uagtsomhed, hertil.

 6. Force majeure
  GS Elektronik & Data er berettiget til at annullere ordrer overfor køber eller udskyde disses effektuering, og er iøvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som GS Elektronik & Data ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, lock-out, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde.
  Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav iøvrigt mod GS Elektronik & Data.

 7. Reklamation m.v.
  Produkterne leveres med de garantier, som producent tilbyder GS Elektronik & Data. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor GS Elektronik & Data.
  Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Vi henviser til vores øvrige betingelser for reklamation.
  Har køber ikke, inden 3 måneder efter genstandens overgivelse til ham, meddelt GS Elektronik & Data, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende, med mindre GS Elektronik & Data har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid eller har handlet svigagtigt.

 8. Mangler
  GS Elektronik & Data påtager sig i en periode af 3 måneder fra varens afsendelse at udskifte eller reparere dele, der er behæftet med fabrikationsfejl forudsat at:
  Køber reklamerer rettidigt.
  Mangelfulde varer returneres af køber til GS Elektronik & Data.
  GS Elektronik & Data efter foretaget undersøgelse finder det godtgjort, at forefundne mangler skyldes fejl i materiale eller udførelse, og ikke begrundes i forkert behandling eller opbevaring, vanrøgt, installation, reparation eller ændringer foretaget af køber, eller er begrundet i hændelige begivenheder.
  Bortset fra forhold som er omfattet af 8.1., er GS Elektronik & Data ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, uanset årsagen, herunder uagtsomhed, hertil. Det bemærkes særskilt, at 8.1. ikke omfatter programmel, og GS Elektronik & Data kan ikke gøres ansvarlig for fejl vedrørende leveret programmel.
  Såfremt GS Elektronik & Data ikke foretager omlevering eller reparation, og forudsat, at GS Elektronik & Data er forpligtet til at svare erstatning efter dansk ret, begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, og den kan maksimalt andrage den aftalte købesum.
  GS Elektronik & Data er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte refererer sig til det leverede, dettes brug eller GS Elektronik & Datas ydelser i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, forgæves omkostninger, skade på person, ejendom eller andre følgeskader, herunder tab eller forvanskning af data. GS Elektronik & Data hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
  GS Elektronik & Data er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, som skyldes fejl eller forsømmelser hos GS Elektronik & Datas leverandører eller i øvrigt er begrundet i leverandørs forhold. I det omfang GS Elektronik & Data måtte have berettiget krav hos en leverandør, transporterer GS Elektronik & Data herved dette krav til køber, således at køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandør.
  For så vidt angår produkter, der sælges med brugsvejledning, henvises i øvrigt til sådanne særskilte forpligtelser angående udskiftning/ reparation.
  Ovennævnte begrænsning i et erstatningsbeløb skal gælde, uanset hvorledes erstatningskravet begrundes eller formuleres, og gælder således også krav, der begrundes med forsømmelighed eller uagtsomhed.
  GS Elektronik & Data skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for skader, der skyldes, at køber har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham. GS Elektronik & Data skal ej heller være ansvarlig for nogen indirekte skade eller følgeskade, herunder driftstab, forudsete besparelser eller for noget andet krav rejst af trediemand mod køber, selvom GS Elektronik & Data er blevet gjort opmærksom på sådanne skader, driftstab eller krav.
  GS Elektronik & Data indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at alle evt. programmelfejl vil blive rettet.

 9. Produktansvar
  GS Elektronik & Data er kun ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det dokumenteres, at den opståede skade skyldes uagtsomhed udvist af GS Elektronik & Data .
  GS Elektronik & Data er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.
  GS Elektronik & Data er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller nogen anden form for indirekte tab.
  I den udstrækning GS Elektronik & Data måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er GS Elektronik & Datas køber forpligtet til at holde GS Elektronik & Data skadesløs i samme omfang, som GS Elektronik & Datas ansvar er begrænset efter de tre forudgående punkter. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod GS Elektronik & Data.
  Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovenstående, skal denne part straks underrette den anden herom.

 10. Priser
  De angivne priser er inklusive emballage og told, men eksklusive moms og andre evt. afgifter.
  Medmindre andet er aftalt, betaler køber fragt fra leveringsstedet samt ekspeditionsgebyr.
  GS Elektronik & Data er berettiget til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt- og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor GS Elektronik & Datas kontrol og indflydelse.
  Forøges GS Elektronik & Datas omkostninger som følge af købers forhold, kan GS Elektronik & Data kræve godtgørelse herfor.

 11. Betaling
  Betaler køber ikke rettidigt, tilskriver GS Elektronik & Data renter fra fakturaens forfaldsdato. Renten beregnes på betalingstidspunktet med en % sats pr. påbegyndt måned (for % sats henvises til information om Gebyr). Rentefakturaen udskrives en gang pr. måned. I tillæg kan GS Elektronik & Data kræve godtgørelse for rykkergebyrer, inkassogebyrer og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af købesummen. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer om fejl eller mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler. Køber er under alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, som ikke er behæftet med fejl eller mangler.
  Aftalte rabatter ydes kun, såfremt betaling indgår rettidigt.
   
 12. Ejendomsretten til den leverede vare forbliver hos GS Elektronik & Data indtil den fulde betaling er erlagt.

 13. Returnering
  Varer tages kun retur efter forudindgået skriftlig aftale. Retursendinger skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer og dato samt autorisationsnummer for retursendingen (RMA-nr.). GS Elektronik & Data forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage et fradrag af et returneringsgebyr som beskrevet i vores reklamationsbetingelser.

 14. Ejendomsforbehold
  Enhver leverance sker på grundlag af følgende nærmere beskrevet ejendomsforbehold. Dette gælder også for alle fremtidige leverancer, uden at dette nødvendigvis påberåbes udtrykkeligt for den enkelte leverances vedkommende:
  Køber er berettiget til at videresælge de af ejendomsforbeholdet omfattede varer som et led i virksomhedens almindelige drift. Køber tiltransporterer os med omgående virkning samtlige fordringer, som han måtte erhverve ved videresalg til sin kunde eller tredjemand, svarende til vort tilgodehavende inkl. moms uden henseende til, om de af ejendomsforbeholdet omfattede varer er videresolgt før eller efter forarbejdning. Vi accepterer denne transport. Køber er fortsat bemyndiget til at inddrive fordringen hos sin kunde. Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde denne beføjelse, hvis køber ikke overholder sine betalingsforpligtigelser. I dette tilfælde påhviler det køber at give os meddelelse om de os tiltransporterede fordringer og disses skyldnere, at afgive samtlige nødvendige oplysninger vedrørende inddrivelse, at stille alle påkrævede bilag til rådighed for håndhævelsen, og at give meddelelse til sin kunde om transporten.
  En be- eller forarbejdning af de af ejendomsforbeholdet omfattede varer foretager køberen for os, uden at der for os opstår forpligtigelser af nogen art i denne anledning. Ved forarbejdning, forbindelse, sammenføring eller sammenblanding af de af ejendomsforbeholdet omfattede varer og andre varer, som ikke tilhører os, erhverver vi en medejendomsret til de nye varer, svarende til forholdet mellem fakturaværdien af de af ejendomsforbeholdet omfattede varer og fakturaværdien af de øvrige varer. Køber opbevarer de nye varer vederlagsfrit for os.
  Ved misligholdelse fra købers side er vi berettiget til at tilbagetage de af ejendomsforbeholdet omfattede varer; køber er forpligtiget til at udlevere de pågældende varer til os. En sådan tilbagetagelse af varerne indebærer ikke, at kontrakten hæves, medmindre vi erklærer dette skriftligt.
  Køber er forpligtet til for egen regning at forsikre de af ejendomsforbeholdet omfattede varer i tilstrækkeligt omfang mod tyveri, ødelæggelse, brand og vandskade.
  Vi forpligtiger os til at frigive den os tilkommende sikkerhedsstillelse efter købers anmodning, når værdien heraf overstiger de sikrede fordringer med mere end 20%.

 15. Adressatens hæftelse
  Såfremt et tilbud eller en leverance fra GS Elektronik & Data er stilet til en fysisk person, er GS Elektronik & Data berettiget til at betragte vedkommende person som ansvarlig debitor, uanset om vedkommende måtte drive virksomhed i selskabsform.

 16. Købers annullering af ordren
  For visse varer har køber mulighed for, på særlige vilkår og mod betaling af et særligt gebyr, at annullere en ordre eller udskyde leveringstiden herfor, såfremt skriftlig aftale herom på forhånd er indgået med GS Elektronik & Data.

 17. Kataloger, beskrivelser m.v.
  Enhver oplysning - uanset om den hidrører fra GS Elektronik & Data eller en af dettes forretningsforbindelser - angående vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v. er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud og/eller ordrebekræftelse.
  Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftede af GS Elektronik & Data .

 18. Købers økonomiske forhold
  Såfremt købers økonomiske forhold efter GS Elektronik & Datas opfattelse ikke berettiger de fast satte betalingsbetingelser, eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer, er GS Elektronik & Data berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, medmindre køber straks, efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer.

 19. Patent- og licensrettigheder
  GS Elektronik & Datas salg af dele, komponenter og/eller materialer giver ikke køber eller købers kunde ret til licens vedrørende noget patent eller eneret, der vedrører nogen kombination, maskine eller proces, i hvilken de solgte dele, komponenter og/eller materialer anvendes eller måtte anvendes.

 20. Patent og ophavsret
  Såfremt der overfor køber rejses krav med henvisning til at produkter, som er leveret af GS Elektronik & Data i henhold til nærværende, indebærer en direkte krænkelse af et dansk patent eller ophavsret, påtager GS Elektronik & Data sig at holde køber skadesløs for erstatningskrav pålagt køber i henhold til dom eller forlig, samt for evt. sagsomkostninger, men dog kun såfremt følgende betingelser er opfyldt:
  1. at køber omgående og skriftligt underretter GS Elektronik & Data om sagen, og
  2. at GS Elektronik & Data alene har kontrollen med sagens førelse og alle forhandlinger om sagens afgørelse eller forlig, samt
  3. at køber er indforstået med, at GS Elektronik & Data efter eget valg og på egen bekostning enten opnår ret for køber til fortsat at anvende de leverede produkter, eller ændrer eller udskifter samme, således at de ikke længere medfører en krænkelse. Er ingen af disse muligheder gennemførlige på vilkår, som efter GS Elektronik & Datas opfattelse er rimelige, er køber indforstået med at returnere produkterne efter skriftlig anmodning fra GS Elektronik & Data. GS Elektronik & Data vil yde køber en godtgørelse for de returnerede produkter svarende til disses nedskrevne værdi. Denne nedskrivning sker med lige store beløb hvert år af produkternes levetid, således som denne til enhver tid er fastsat af GS Elektronik & Data .
  GS Elektronik & Data kan ikke ifalde noget ansvar, såfremt produkterne er udformet efter købers specifikationer, eller såfremt krænkelsen ikke direkte kan tilskrives de leverede produkter, men købers specielle anvendelse heraf, herunder tilføjelse til eller ændringer i produkterne i forhold til det leverede, eller produkternes kombination eller fællesanvendelse med andre produkter.
  GS Elektronik & Data påtager sig endvidere intet ansvar for handlinger, der finder sted efter købers kendskab til den mulige krænkelse, medmindre GS Elektronik & Data udtrykkeligt og skriftligt samtykker til sådan fortsat krænkelse.
  Ethvert yderligere ansvar for GS Elektronik & Data er udelukket, og GS Elektronik & Data kan i særdeleshed ikke gøres ansvarlig for følgeskader.

 21. Information til købers kunde
  Køber forpligter sig til at informere sine kunder om de vilkår i denne aftale, som får eller vil få betydning for deres køb, anvendelse eller disposition over produktet, herunder patent og ophavsrettigheder og eventuelle garantier givet af producent.
  Brugen af produkterne kan være underlagt restriktioner med hensyn til anvendelse i f.eks. kernekraftanlæg o. lign. Køber forpligter sig til at indhente nærmere oplysninger fra GS Elektronik & Data, såfremt varerne skal benyttes til andet end kommerciel eller privat anvendelse.

 22. Delvis ugyldighed
  Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed og gennemførlighed
  påvirkes eller forringes deraf.

 23. Forældelse af krav
  Intet krav, uanset dets art eller begrundelse, som opstår i forbindelse med nærværende leverance, kan rejses af nogen af parterne mere end to år efter, at årsagen til kravet er opstået, eller - i tilfælde af
  manglende betaling - mere end 2 år efter datoen for den sidste betaling.

 24. Fravigelse
  Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.

 25. Tvister
  Skulle der opstå tvist om en faktura, er det kundens pligt skriftligt at rette henvendelse til GS Elektronik & data’s debitorbogholder inden for 8 dage fra fakturadato. Bilag eller anden relevant information skal vedlægges henvendelsen som dokumentation.
  Retsforhold ifølge nærværende med tilhørende bilag og disses fortolkning afgøres efter dansk lov